loader

تحریم ایران

۱۳۹۷/۰۴/۲۳ - ۷۰ ماه پیش
کره شمالی زمانی درخواست مذاکره به آمریکا را داد که تقریبا چیز دیگری برای تحریم در این کشور باقی نمانده بود.با توجه به تحولات چند هفته گذشته بنظر میرسد آمریکا دقیقا همین سیاست را در قبال ایران در پیش گرفته و پیش بینی ترامپ این است که ایران نیز روزی درخواست مذاکره کند. البته موقعیت جغرافیای سیاسی ایران و شکاف شدید موجود آمریکا و قدرتهای بزرگ دنیا ممکن است مانع تکمیل حلقه کامل تحریمها شود ولیکن فشار قابل توجهی را به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد .قیمت ارز در ۱۲ ماه گذشته دوبرابر شده  و این باعث تغییر کامل بازار ارز شده است. از سوی دیگر قیمتها در روزهای گذشته از ثبات بیشتری برخودار بوده است.
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53