loader

بهبود شانس ترامپ

۱۳۹۹/۰۸/۱۲ - ۴۵ ماه پیش
بهبود شانس ترامپ در ایالتهای کلیدی و وخامت اوضاع کرونا در ایران باعث افزایش قیمت ارز در ایران شده ولیکن هنوز بایدن در اغلب نظرسنجیها جلوتر از ترامپ است .هرچند انتخاب بایدن یا ترامپ شوک مقطعی به تمامی بازارها بخصوص ارز وارد میکند ولیکن در بلند مدت این نحوه برخورد حاکمیت ایران است که تعیین کننده میباشد . اگر حاکمیت بخواهد بر سیاستهای نادرست قبلی خود پافشاری کند در بلند مدت تفاوتی زیادی بین حزب جمهوری خواه یا دموکرات وجود نخواهد داشت. با توجه به وضعیت بسیار سخت اقتصادی که تحریمها و کرونا ایجاد کرده ,تحمل چهار سال دیگر با شرایط فعلی غیر محتمل است
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53