loader

سوء مدیریت اقتصادی

۱۳۹۷/۰۵/۲۲ - ۷۰ ماه پیش
اثرات سوء مدیریت اقتصادی بر مردم کمتر از جنگ نیست.همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود تعداد افرادی که از سال ۲۰۱۵ ونزوئلا را ترک کرده اند بیشتر از سوریه جنگزده است.  هرچند افزایش قیمت ارز با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی ایران اجتناب ناپذیر است ولیکن سیاست گذاری درست ارزی از نوسانات شدید و بسیار مخرب ارزی مانند آنچه که طی دو هفته گذشته دیده شد جلوگیری میکند
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53