loader

بازار آزاد ارز یک در صد اقتصاد ایران؟

۱۳۹۷/۰۷/۰۵ - ۶۸ ماه پیش
آقای روحانی در پاسخ به سوالی درباره بحران ارزی گفته "کل ارز بازار آزاد حدود یک درصد اقتصاد ایران است لذا زندگی مردم وابسته به آن نیست" این حرف مانند این است که گفته شود مغز انسان یک درصد وزن بدن را تشکیل میدهد پس ضربات روزانه به آن اهمیتی ندارد , غافل از اینکه همین یک درصد کنترل ۹۹ درصد بقیه را در اختیار دارد.از سوی دیگر پس چرا نمیتوانید همین یک درصد ناچیز را کنترل کنید.واقعیت این است که قیمت ارز در حال حاضر نه تنها کل اقتصاد بلکه سیاست ,امنیت و زندگی اجتماعی ایران را نیز متاثر میکند
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53