loader

پیش بینی قیمتها تا ۴ نوامبر

۱۳۹۷/۰۷/۱۲ - ۶۹ ماه پیش
پس از گذشت یک ماه طوفانی در بازار ارز و ثبات نسبی قیمتها در چند روز گذشته بنظر میرسد که سیاستمداران تصمیم خود را به حفظ فعلی قیمتها حداقل تا ۴ نوامبر گرفته باشند. هر چند متغیرهای مختلفی سعی در افزایش قیمت خواهند داشت ولیکن با توجه به اختیارات و تضمین های که به بانک مرکزی داده شده میتوان این انتظار را داشت که قیمتها حداقل تا یکماه آینده در سطح کنونی باقی خواهند ماند. اهمیت ۴ نوامبر بیشتر بار روانی دارد تا اینکه اتفاق خاصی در بازار رخ دهد لذا مسیر بازار پس از این تاریخ متفاوت خواهد بود
WhatsApp گفتگو در
WhatsApp گفتگو در
Daniel Exchange
Typically replies as soon as possible
Daniel Exchange
Hi there 👋

How can I help you?
19:53